ธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ (AI) คืออะไร ยกตัวอย่าง 5 ตัวอย่าง

ธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ (AI) คืออะไร ยกตัวอย่าง 5 ตัวอย่าง

ธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ (AI) คือ ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาช่วยในการดำเนินงานของธุรกิจ เช่น การใช้ AI เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูล การทำนายแนวโน้ม การทำการตัดสินใจ หรือการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เป็นต้น

ธุรกิจปัญญาประดิษฐ์มีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเทคโนโลยี AI มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆ ธุรกิจต่างๆ จึงเริ่มนำ AI เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ

ตัวอย่างธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ ได้แก่

  • ธุรกิจการเงิน เช่น การใช้ AI เพื่อทำการวิเคราะห์เครดิต การทำนายความเสี่ยง การซื้อขายอัตโนมัติ เป็นต้น
  • ธุรกิจค้าปลีก เช่น การใช้ AI เพื่อทำการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า การทำโปรโมชั่นและแคมเปญที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า เป็นต้น
  • ธุรกิจการผลิต เช่น การใช้ AI เพื่อทำการควบคุมเครื่องจักร การตรวจสอบคุณภาพการผลิต เป็นต้น
  • ธุรกิจสุขภาพ เช่น การใช้ AI เพื่อทำวินิจฉัยโรค พัฒนายาและวัคซีน เป็นต้น
  • ธุรกิจบริการ เช่น การใช้ AI เพื่อทำบริการลูกค้าอัตโนมัติ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เป็นต้น

ตัวอย่างธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทย ได้แก่

  • ธนาคารกสิกรไทย ได้ใช้ AI เพื่อทำการวิเคราะห์เครดิต การทำนายความเสี่ยง การทำโปรโมชั่นและแคมเปญที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า เป็นต้น
  • เซ็นทรัลกรุ๊ป ได้ใช้ AI เพื่อทำการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า การทำโปรโมชั่นและแคมเปญที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า เป็นต้น
  • บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้ใช้ AI เพื่อทำการควบคุมเครื่องจักร การตรวจสอบคุณภาพการผลิต เป็นต้น
  • โรงพยาบาลสมิติเวช ได้ใช้ AI เพื่อทำวินิจฉัยโรค พัฒนายาและวัคซีน เป็นต้น
  • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้ใช้ AI เพื่อทำบริการลูกค้าอัตโนมัติ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เป็นต้น

ธุรกิจปัญญาประดิษฐ์มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจและสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับธุรกิจต่างๆ ธุรกิจควรศึกษาและเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น