ธนาคารใช้ AI จะทำให้คนตกงาน หรือไม่

ธนาคารใช้ AI จะทำให้คนตกงาน หรือไม่

AI จะทำให้บางงานในธนาคารหายไป
แต่ AI จะสร้างงานใหม่ในธนาคาร
ธนาคารจำเป็นต้องพัฒนาทักษะของพนักงาน
งานในธนาคารที่ AI อาจจะแทนที่

งานที่ใช้กฎเกณฑ์ตายตัว
งานที่ทำซ้ำๆ
งานที่ใช้เวลา
ตัวอย่าง

การตรวจสอบบัญชี
การโอนเงิน
การบริการลูกค้า
งานใหม่ในธนาคารที่ AI จะสร้าง

งานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์
งานที่ต้องใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์
งานที่ต้องใช้ทักษะการสื่อสาร
ตัวอย่าง

การวิเคราะห์ข้อมูล
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
การให้คำปรึกษาทางการเงิน
ธนาคารจำเป็นต้อง

พัฒนาทักษะของพนักงาน
ฝึกอบรมพนักงานให้ใช้ AI
เตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง