ก.ล.ต. คืออะไร

ก.ล.ต. คืออะไร

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีหน้าที่หลักในการ กำกับดูแล ตลาดทุนไทย ให้มีมาตรฐาน โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นแหล่งระดมทุนและแหล่งลงทุนที่มีความน่าเชื่อถือ

หน้าที่หลักของ ก.ล.ต. แบ่งออกเป็น 3 ประการ ดังนี้:

ส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุน: ก.ล.ต. มีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุนไทยให้มีมาตรฐาน โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นแหล่งระดมทุนและแหล่งลงทุนที่มีความน่าเชื่อถือ

กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน: ก.ล.ต. มีหน้าที่กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน เช่น บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการลงทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทจดทะเบียน ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คุ้มครองนักลงทุน: ก.ล.ต. มีหน้าที่คุ้มครองนักลงทุนในตลาดทุน โดยให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นกลาง ส่งเสริมให้นักลงทุนมีความรู้ เข้าใจความเสี่ยง และตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีข้อมูล

ก.ล.ต. มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย โดยส่งเสริมให้ตลาดทุนไทยมีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งระดมทุนสำหรับภาคธุรกิจ และเป็นแหล่งลงทุนสำหรับประชาชนทั่วไป

นอกจากหน้าที่หลัก 3 ประการข้างต้นแล้ว ก.ล.ต. ยังมีหน้าที่อื่นๆ ดังนี้:

ออกกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน
ตรวจสอบและควบคุมการกระทำอันไม่เป็นธรรมในตลาดทุน
ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุนแก่นักลงทุน
ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ในการพัฒนาตลาดทุน